Main conducted projects

 • Mingəçevir su anbarının sahilində sürüşmə prosesininin öyrənilməsi;
 • Dəvəçi rayonunda Taxtakörpü su anbarının təməli və onun ətrafında kompleks mühəndis-geoloji tədqiqatlar;
 • Bakı şəhərində Bayıl yamacında aktiv sürüşmənin araşdırılması;
 • Bakı şəhəri Nəriman Nərimanov heykəlinin ətrafında yamacın dayanıqlığının hesablanması üçün mühəndisi-geoloji tədqiqatlar;
 • Bakı şəhəri Qaradağ rayonunda neft-qaz sənayesi zavodları tullantılarının kömülməsi üçün yer seçimi və geoekoloji araşdırmalar;
 • Xızı rayonunun Altıağac qəsəbəsində yerləşən “Cənnət Bağı” istirahət mərkəzində, Nabranın Malibu və Palma düşərgələrində su təchizatı üzrə hidrogeoloji araşdırmalar;
 • Xızı rayonunun Altıağac qəsəbəsində “Cənnət Bağı” istirahət mərkəzi ərazisində kanat körpüsünün tikintisi üçün mühəndis-geoloji araşdırmalar;
 • Muğanlı-Dilman yolunun tikintisi üçün kompleks mühəndis-geoloji, hidrogeoloji və topogeodezik tədqiqatlar;
 • 2003, 2004 və 2005-ci illərdə Səngəçal Terminalı ərazisində British Petroliumun sifarişi ilə mühəndis-geoloji araşdırmalar;
 • Qaradağ Sement Zavodunun ərazisində yeni sobanın inşası üçün kompleks mühəndis-geoloji, geotexniki tədqiqatlar və özülün dayanıqlığının hesablaması;
 • Bakı şəhəri Neftçilər prospektində İSR Holding tərəfindən inşa edilən Baku Hilton Hotel layihəsi üçün özül çalası divarının dayanıqlığının hesablanması və kompleks mühəndis-geoloji və geotexniki tədqiqatlar;
 • Paşa İnşaat şirkətinin Port Baku, Baku Port Residence, Baku Business Center, Four Seasons Hotel, Amburan Marriot Beach Resort və s. layihələri üçün kompleks mühəndis-geoloji tədqiqatlar;
 • “Atkins” şirkətinin Baku City Gardens və Baku Clock Tower yaşayış kompleksi layihələri üçün mühəndis-geoloji tədqiqatlar;
 • “Strabag” şirkətinin inşa etdiyi Baku Marriot Hotel layihəsi üçün kompleks mühəndis-geoloji tədqiqatlar;
 • Şahdağ yay-qış turizm kompleksi ərazisinin mühəndisi-geoloji şəraitini qiymətləndirmək üçün aparılmış kompleks tədqiqatlar;
 • Respublika ərazisində 16 rayonun su təchizatı və kanalizasiya investisiyaları üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması üçün kompleks mühəndisi-geoloji, hidrogeoloji, geotexniki, topoqrafik və torpaqayırma tədqiqatlarının aparılması.

 

 • Studying the landslide process at the shore of the Mingechevir reservoir;
 • Engineer-geological study of the dam foundation and surroundings of Takhtakorpu reservoir in Devechi region;
 • Investigation of the catastrophic active landslide in Bayil slope in Baku city;
 • Engineer-geological study and research on the durability of the slope near the monument of Nariman Narimanov in Baku city;
 • Conducting investigation and study to choose place and conducting geo-ecological monitoring on keeping waste of oil-gas plants in Karadagh region of Baku city;
 • Engineer-geological investigations in the territory of Sangachal Terminal in 2003, 2004 and 2005 by order of British Petroleum;
 • Complex engineer-geological, geotechnical investigations and calculation of foundation at Garadagh Cement Plant area for reconstruction works and construction of new oven;
 • Complex engineer-geological and geotechnical investigations and durability calculation of base bit for Baku Hilton Hotel project of ISR Holding on Neftchilar Avenue in Baku city;
 • Complex engineer-geological investigations for wonderful projects Port Baku, Baku Port Residence, Baku Business Center, Four Seasons Hotel, Amburan Marriot Beach Resort of Pasha Construction;
 • Engineer-geological investigation for Baku City Gardens and Baku Clock Tower living complex projects of “Atkins” Company;
 • Complex engineer-geological investigations for Baku Marriot Hotel project of Strabag Company;
 • Conducted complex investigations for valuing engineer-geological condition of Shahdagh Summer-winter Tourism Complex area;
 • Conducting of complex engineer-geological, hydrogeological, geotechnical, topographic and soil-separating investigations for preparing Technical-economical Basis by water supply and sewerage investments in 16 regions of Republic;
 • Engineer-geological, hydrogeological and geotechnical investigations conducted according to  corresponding Investigation Program prepared for “Development Plan of Baku”;
 • Engineer-geological investigations conducted for projecting of tunel type road transmission in Galaba (Ganjlik) square, Vagif pr., N. Narimanov region, Baku city.

 

 • Изучение процесса оползня на берегу Мингечаурского водохранилища;
 • В Девечинском районе изучение основания водохранилища Тахтакерпю и проведение комплекса инженерно-геологических изысканий на этом участке;
 • Изучение активного оползня Баилского склона в городе Баку;
 • Проведение инженерно-геологических изысканий для определения прочности склона около памятника Нариман Нариманову в городе Баку;
 • Геоэкологические исследования и выбор места для захоронения отбросов нефтегазопромышленных заводов в  Гарадагском районе города Баку;
 • B 2003, 2004 и 2005 году были проведены инженерно-геологические изыскания на территории Сангачал Терминал по заказу British Petrolium;
 • Инженерно-геологические, геотехнические изыскания и расчет фундамента для строительства новой печи на территории Гарадагского Цементного Завода;
 • Проведение комплекса инженерно-геологических, геотехнических изысканий и расчет устойчивости стенок котлована для фундамента строящегося со стороны İSR Holding проекта Baku Hilton Hotel на проспекте Нефтчиляр в городе Баку;
 • Комплекс инженерно-геологических изысканий для проектов компании Pasha İnshaat – Port Baku, Baku Port Residence, Baku Business Center, Four Seasons Hotel, Amburan Marriot Beach Resort и др. ;
 • Инженерно-геологические изыскания для  проектов жилых комплексов Baku City Gardens и Baku Clock Tower  компании “Atkins” ;
 • Комплекс инженерно-геологических изысканий для строительства компанией “Strabag”  проекта Baku Marriot Hotel;
 • Комплекс изысканий для оценки инженерно-геологических условий на территории летне-зимнего туристического комплекса Шахдаг;
 • Проведение комплекса изысканий инженерно-геологических, гидрогеологических, геотехнических, топографических и почвенных разрезов для технико-экономического обоснования инвестиции водоснабжения и канализации в 16 районах на территории Республики;
 • Проведенные инженерно-геологические, гидрогеологические и геотехнические изыскания согласно соответствующей Программе Иследований для “Плана Развития Бакинского Метрополитена”;
 • Проведенные инженерно-геологические изыскания в связи с проектируемой дорожной развязкой тоннельного типа на территории проспекта Вагифа, “Площадь Победы” (Гянджлик) Наримановского района города Баку;
 • Инженерно-геологические изыскания проведенные на территории Центрального стадиона в городе Габале;
 • Проект канатной дороги вблизи деревни Дуруджа Габалинского района;
 • Проведение комплекса инженерно-геологических и геофизических изысканий в связи с проектируемым новым административным зданием на участке принадлежащем Закрытому Акционерному Обществу Телевидения и Радиовещания Азербайджана по адресу улица Мехди Гусейн 1 Сабаильского района города Баку;
 • Инженерно-геологические изыскания проведенные в связи с проектом подземного гаража по адресу 1124 блок улица А.Гулиева  Хатаинского района города Баку;
 • Дополнительные инженерно-геологические изыскания в связи с проектируемыми в Международном Аэропорту имени Г.Алиева Президентского Здания, Башни Воздушного Контроля и Пожарного Здания на территории Хазарского района города Баку;
 • Инженерно-геологические изыскания проведенные в связи с проектируемой реконструкцией систем водоснабжения и канализации в поселках Бузовна, Бильгя, Маштага и Нардаран  города Баку;
 • Инженерно-геологические изыскания проведенные в связи с проектом “Пляжный Клуб Амбуран” на территории Старого Бильгя, Хазарского района города Баку;
 • Инженерно-геологические изыскания проведенные в связи с проектом Национальной Гимнастической Арены на проспекте Г.Алиева Низаминского района города Баку;
 • Изыскания для принятия мер по геологическому состоянию, водного баланса  и реабилитации озера Гала;
 • Инженерно-геологические изыскания проведенные в связи с проектом Олимпийского Спортивного Комплекса на 17 км дороги Баку-Губа, в городе Хырдалан Апшеронского района;
 • Инженерно-геологические изыскания в связи с проектируемыми на территории Кюрдамирского молочного завода Котельной, Компрессорной, Столовой, Прачечной, склада Материалов и здание для размещения установки Трансформатора;
 • Проведены геологические и гидрогеологические  поисковые работы для проекта технико-экономического обоснования и деталей  “Усовершенствование установок водоприемников северных рек Азербайджана и улучшение Апшеронского Магистрального Канала для орошения”
 • Инженерно-геологические изыскания проведенные в связи с проектируемыми на левой и на правой стороне Баку-Губинской  автомагистрали вблизи деревни ЗаратСиязанского района топливозаправочных пунктов “SOCAR PETROLEUM”;
 • Инженерно-геологические изыскания проведенные в связи с проектируемым центром развлечений и кинотеатра Тебриз расположенным в Низаминском районе города Баку;
 • Инженерно-геологические изыскания проведенные в связи с проектируемым одноэтажным зданием для переработки мяса и холодильного склада на территории Хачмазской Консервной Фабрики в городе Хачмаз.